دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS- 5464-4KS2

تومان16,000,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-2108HS-21

تومان2,150,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4116-4KS2

تومان3,650,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4216-4KS2

تومان5,000,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4232-4KS2

تومان5,600,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4432-4KS2

تومان8,000,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4832-4KS2

تومان12,000,000

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-8516-4KS24

تومان9,000,000